RESEGARDEROB VID KÖP AV KAVAJ ELLER KOSTYM TILL FULLPRIS

FRI FRAKT & FRIA RETURER

MINA SPARADE PLAGG

Det här är dina sparade plagg. Du lägger dom lätt i varukorgen direkt från denna sida om du vill

Just nu har du inga sparade plagg.

Din varukorg är tom

MINA SPARADE PLAGG

Det här är dina sparade plagg. Du lägger dom lätt i varukorgen direkt från denna sida om du vill

Just nu har du inga sparade plagg.

Din varukorg är tom

INTEGRITETSPOLICY


INLEDNING


Oscar Jacobson arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas när du som kund besöker och använder vår nätbutik. Denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) är framtagen för att informera om hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter i egenskap av personuppgifts-ansvarig och om vilka rättigheter du har i samband med personuppgiftsbehandlingen.


Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning. Oscar Jacobson tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av oss endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.


Genom att godkänna denna Integritetspolicy, vilket du ombeds göra i samband med att du gör en beställning via vår nätbutik, samtycker du till att Oscar Jacobson behandlar dina personuppgifter i enighet med Integritetspolicyn. Vi kommer behöva behandla dina personuppgifter för att du ska kunna genomföra en beställning av oss, eftersom dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna uppfylla det avtal vi ingår i samband med ditt köp.


När det gäller vårt nyhetsbrev anses du ge ditt samtycke till att vi sparar din e-postadress i och med att du frivilligt anmäler dig till nyhetsbrevet genom uppgivande av din e-postadress. Du har när som helst möjlighet att ta tillbaka ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter och du har även rätt att när som helst avanmäla dig från nyhetsbrevet.


VAD ÄR PERSONUPPGIFTER OCH PERSONUPPGIFTSBEHANDLING


Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att uppgifter som exempelvis namn, kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.


Behandling av personuppgifter är allt som Oscar Jacobson gör med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör personuppgiftsbehandling, oberoende av om behandlingen utförs automatiserat eller manuellt. Exempel på personuppgiftsbehandling är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning, tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring. 


OSCAR JACOBSON ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER


Oscar Jacobson är personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen för all behandling av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Oscar Jacobson samlar in och behandlar personuppgifter endast för de ändamål som anges i denna Integritetspolicy.


SÅ ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER


Oscar Jacobson behandlar dina personuppgifter för

följande syften och ändamål:

 • Betalning vid handel via nätbutiken.
 • Kundtjänst vid eventuella leveransproblem eller liknande avseende din beställning.
 • Utskick av nyhetsbrev som du frivilligt anmält dig till.
 • Analyser av kundgruppers köpmönster för att kunna ge våra kunder relevanta marknadsföringserbjudanden.
 • Erbjudanden om och inbjudningar till evenemang, kundträffar och liknande.
 • Test och förbättring av våra system och tillhandahållande av en så bra nätbutik som möjligt.

Personuppgifterna behandlas endast så länge det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Oscar Jacobsons rättsliga skyldigheter. 


LAGLIG GRUND OCH BERÄTTIGADE INTRESSEN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGEN


Oscar Jacobson behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra det avtal vi ingår när du som kund exempelvis gör ett köp hos oss eller när du kontaktar vår kundservice. Vid nämnda tillfällen när dina personuppgifter behandlas av oss, utgörs den lagliga grunden till personuppgiftsbehandlingen av ett legitimt intresse, dvs. att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal.


Om Oscar Jacobson vill behandla dina personuppgifter för ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt uttryckliga samtycke, kommer vi att inhämta sådant samtycke i förväg. Sådan behandling är exempelvis insamling och användande av din mailadress för marknadsföringssyften. Vid sådant tillfälle har du naturligtvis möjlighet att avböja sådan behandling, i vilket fall vi inte kommer behandla dina personuppgifter för efterfrågat ändamål.


SÅ LAGRAS DINA PERSONUPPGIFTER


De personuppgifter som vi samlar in lagras inom EU/EES av oss och anlitade personuppgiftsbiträden, såsom våra leverantörer för IT-tjänster och kommer inte att överföras eller behandlas i något land utanför EU/EES.


Oscar Jacobson är ansvariga för att vi har tekniska lösningar som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett säkert sätt.


DESSA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN


Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du gör beställningar via nätbutiken eller när du självmant anmäler dig till nyhetsbrevet på vår hemsida.


När du gör en beställning i vår nätbutik samlar vi in ditt/din(a):

 • Personnummer
 • Namn
 • Adress
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Bankuppgifter

För nyhetsbrevet samlas e-postadresser samt telefonnummer in. Vi samlar även in e-postadresser och telefonnummer i Oscar Jacobsons butiker, och din e-postadress och telefonnummer kommer i sådant fall därefter registreras via vår hemsida. Denna behandling av personuppgifter är frivillig och du har alltid rätt att inte lämna ditt samtycke till sådan behandling. 


DINA RÄTTIGHETER


Du har, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning,

rätt till följande:


1. Rätt att ta del av personuppgifter


Du har när som helst rätt att få tillgång till dina personuppgifter som

behandlas av oss.


2. Rätt att få personuppgifter rättade


Du har rätt att få personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller

missvisande rättade utan dröjsmål.


3. Rätt att bli glömd


Du har rätt att få dina personuppgifter som vi behandlar raderade (rätten

att bli glömd) om: (i) personuppgifterna behandlas med ditt samtycke som grund;

eller (ii) om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för uppfyllande av

vårt avtal.


4. Rätt till begränsning av personuppgifter


Du har rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad enligt

dina önskemål om: (i) personuppgifterna behandlas med ditt samtycke som grund; (ii)

om begränsningen kan göras utan att detta påverkar uppfyllandet av vårt avtal;

eller (iii) om uppgifterna inte är korrekta.


5. Rätt till dataportabilitet


Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du kan begära att

dina personuppgifter flyttas över till en annan personuppgiftsansvarig, om

detta är tekniskt möjligt.


6.Rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas


Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas om grunden

för personuppgiftsbehandlingen är ditt samtycke (t.ex. när vi inhämtat din

mailadress med ditt samtycke).


Du har utöver dessa rättigheter rätt att när som helst lämna ett klagomål

till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter

behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.


Du har alltid rätt att återkalla ett samtycke till personuppgiftsbehandling

som du har givit till oss, vilket du kan göra genom att kontakta oss enligt de

kontaktuppgifter som framgår nedan. 


ANLITANDE AV PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN


Dina personuppgifter kan komma att behandlas av någon av Oscar Jacobsons personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträden är aktörer som vi kan använda oss av för exempelvis marknadsföring och betalningstjänster. Vid anlitande av personuppgiftsbiträden ingår Oscar Jacobson ett särskilt avtal med varje personuppgiftsbiträde där det föreskrivs att personuppgiftsbiträdet har samma skyldigheter avseende behandlingen av personuppgifter som Oscar Jacobson har enligt denna Integritetspolicy. På så sätt säkerställer vi att dina personuppgifter behandlas säkert och korrekt. Gentemot dig som kund är vi fortsatt ansvariga för att dina rättigheter avseende personuppgifter uppfylls, även om vi har anlitat ett personuppgiftsbiträde.


Oscar Jacobson kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polismyndigheten eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift p.g.a. vid var tid gällande lagstiftning eller myndighetsbeslut


SÅ SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER


Oscar Jacobson vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas och garanterar att dina personuppgifter behandlas på ett säkert och korrekt sätt.


För att göra kortköp via nätbutiken så säkra som möjligt samarbetar Oscar Jacobson med Klarna (www.klarna.com) för inlösen av kortbetalningar. Klarna AB är ett av Finansinspektionen auktoriserat kreditmarknadsföretag. Inga kortuppgifter såsom kortnummer eller cvc-kod sparas i våra system.


BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OM BARN


Oscar Jacobson riktar sig inte till barn och samlar därmed inte medvetet in personuppgifter om barn. Om du är målsman till ett barn under 16 år och blir medveten om att ditt barn lämnat personuppgifter till oss ber vi dig kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan) för att utöva dina rättigheter avseende exempelvis rättelse eller radering av personuppgifter.


COOKIES


Oscar Jacobsons hemsida innehåller s.k. cookies (”Cookies”). En Cookie är en liten textfil som webbplatser du besöker begär att få spara på din dator eller motsvarande enhet. Cookies används för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner på Oscar Jacobsons hemsida. Mer information om vilka Cookies som Oscar Jacobson använder återfinns i vår. Cookies-Policy.


KONTAKTINFORMATION


E-post: info@oscarjacobson.com

Telefon: +46 (0) 33-233 33 00

Adress: Vevgatan 1, 503 13 Borås, Sverige