Gå till huvudinnehållet

Code of conduct

Code of conduct

Barnarbete

Leverantören ska inte arbeta med minderåriga. Minderåriga definieras som personer som är under 16 år eller i undantagsfall 15 i enlighet med ILO: s konvention om minimiålder. I händelse av att lokal lag fastställer en högre åldersgräns ska bestämmelserna i densamma besvaras.


Icke diskriminering

Leverantören ska inte tillämpa någon form av diskriminerande praxis när det gäller kön, ras, religion, ålder, nationalitet, sexuell läggning, politisk åsikt eller fysisk, psykisk, funktionshinder etc.


Föreningsfrihet

Leverantören ska respektera sin personals rätt att associera eller organisera sig eller att förhandla kollektivt. Personalen ska inte utsättas för någon form av sanktioner.


Löner och förmåner

Leverantören måste följa alla lagar som reglerar lokala löner, övertidsersättning och lagliga förmåner. Lön- och förmånspolitiken måste överensstämma med gällande nationella standarder och också vara godtagbar under en bredare internationell förståelse för de grundläggande behoven hos arbetare och deras familjer.


Arbetstider

Leverantören ska följa alla lagar som reglerar arbetstid per vecka. Leverantörens personal ska aldrig behöva arbeta mer en 60 timmer per vecka inklusive övertid eller lokala branschgränser (Beroende på vilket som är lägst) och ska ha möjlighet att ha minst en ledig dag på sju.


Disciplinära rutiner

Leverantörens personal ska behandlas med värdighet och respekt. Fysisk bestraffning av alla slag eller maktmissbruk är strängt förbjudet.


Hälsa och säkerhet

Leverantören ska garantera sina anställda en säker och hälsosam arbetsplats i enlighet med lagens bestämmelser och säkerställa rimliga ljusförhållanden, ventilation, hygien, brandförebyggande, säkerhetsåtgärder samt tillgång till dricksvattenförsörjning.


Miljö

Leverantören är skyldig att följa gällande lands lagstiftning i miljöfrågor såsom lagstadgade tillstånd, licenser och registreringar som gäller för deras verksamhet. Leverantören är även skyldig att ta hand om avfall, vatten eller andra utsläpp som kan påverka människor eller miljöns hälsa negativt. Samt att ständigt arbeta för att kontinuerligt förbättra företagets miljöprestanda.


Kemiska krav

Alla våra varor måste följa EU:s lagstiftning.

Våra affärspartners måste hålla sig uppdaterade och följa följande lagstiftning:


1. Reach (europeisk kemikalielagstiftning)

Förteckningen kan konsulteras på dess webbplats.


2. Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar (EU) 1021/2019 (POP)

Läs mer här.


3. Biocidproduktförordning EU nr 528/2012

Läs mer här


4. EU-direktiv 94/62/EG för förpackning och material

Läs mer här


Policy för underleverantörer

Om Oscar Jacobson tillåter leverantören att arbeta med underleverantörer, ska leverantörerna vara ansvariga för underleverantörens efterlevnad av koden.


Övervakning och efterlevnad

Leverantören bemyndigar OJAB, eller någon tredje part som utsetts av OJAB, att utföra inspektioner för att säkerställa efterlevnaden av koden. Leverantören ska samarbeta fullt ut, vara transparent och ge dessa inspektörer tillgång till nödvändig dokumentation och medel för att säkerställa denna process.


Offentliggörande av koden

Leverantörens chefer ska informera sin personal om kodens innehåll. En kopia av koden ska översättas till det lokala språket och placeras på en plats som är tillgänglig för all personal.


Överensstämmelse med lagar

Leverantören har full kunskap och följer alla relevanta lagar (Lokal, nationell och internationell) i de länder där den verkar.


Antikorruption och mutor

Leverantören ska följa alla tillämpliga lagar, stadgar, bestämmelser som rör mutor och korruption. Korruption, mutor, utpressning och förskingring i någon form är inte tillåtet.