Gå til forside

Code of conduct

Code of conduct

Børnearbejde

Leverandøren må ikke arbejde med mindreårige. Mindreårige defineres som personer under 16 år eller i særlige tilfælde 15 år i overensstemmelse med ILO-konventionen om minimumsalder. I tilfælde af at lokal lovgivning fastsætter en højere aldersgrænse, skal bestemmelserne i denne være gældende.


Ikke-diskrimination

Leverandøren må ikke anvende nogen form for diskriminerende praksis med hensyn til køn, race, religion, alder, nationalitet, seksuel orientering, politisk holdning eller fysisk, psykisk, handicap m.v.


Foreningsfrihed

Leverandøren skal respektere personalets ret til at associere eller organisere sig eller til at forhandle kollektivt. Personalet må ikke udsættes for nogen form for sanktioner.


Løn og goder

Leverandøren skal overholde alle love, der regulerer lokale lønninger, overtidsbetaling og lovbestemte goder. Politikker om løn og goder skal være i overensstemmelse med gældende nationale standarder og også være acceptable under en bredere international forståelse af arbejdernes og deres familiers grundlæggende behov.


Arbejdstider

Leverandøren skal overholde alle love, der regulerer arbejdstid pr. uge. Leverandørens personale må aldrig være forpligtet til at arbejde mere end 60 timer om ugen inklusive overarbejde eller lokale branchegrænser (afhængigt af hvad der er lavest) og skal have mulighed for at have mindst én fridag ud af syv.


Disciplinære procedurer

Leverandørens personale skal behandles med værdighed og respekt. Fysisk afstraffelse af enhver art eller magtmisbrug er strengt forbudt.


Sundhed og sikkerhed

Leverandøren skal garantere sine ansatte en sikker og sund arbejdsplads i overensstemmelse med lovens bestemmelser og sikre rimelige lysforhold, ventilation, hygiejne, brandforebyggelse, sikkerhedsforanstaltninger samt adgang til drikkevandsforsyning.


Miljø

Leverandøren er forpligtet til at overholde landets gældende lovgivning i miljøspørgsmål såsom lovpligtige tilladelser, licenser og registreringer, der gælder for deres virksomhed. Leverandøren er også forpligtet til at korrekt håndtere affald, vand eller andre udledninger, der kan påvirke menneskers eller miljøets sundhed negativt. Derudover skal leverandøren kontinuerligt arbejde med at forbedre virksomhedens miljøpræstation.


Kemiske krav

Alle vores varer skal overholde EU-lovgivningen.

Vores samarbejdspartnere skal holde sig opdaterede og overholde følgende lovgivning:


1. Reach (europæisk kemikalielovgivning)

Listen kan ses på dens hjemmeside.


EU-forordningen om persistente organiske miljøgifte (EU) 1021/2019 (POP)

Læs mere her


3. Biocidproduktforordning EU nr. 528/2012

Læs mere her


4. EU-direktiv 94/62/EF for emballage og emballageaffald

Læs mere her


Policy for underleverandører

Hvis Oscar Jacobson tillader leverandøren at arbejde med underleverandører, er leverandørerne ansvarlige for underleverandørens overholdelse af kodekset.


Overvågning og overholdelse

Leverandøren giver OJAB tilladelse, eller enhver tredjepart udpeget af OJAB, til at udføre inspektioner for at sikre overholdelse af kodekset. Leverandøren skal samarbejde fuldt ud, være transparent samt give disse inspektører adgang til den nødvendige dokumentation og midler til at sikre denne proces.


Offentliggørelse af kodekset

Leverandørens ledende medarbejdere skal informere deres personale om kodeksets indhold. En kopi af kodekset skal oversættes til det lokale sprog og placeres et sted, der er tilgængeligt for alle medarbejdere.


Overholdelse af love

Leverandøren har fuld viden og overholder alle relevante love (lokale, nationale og internationale) i de lande, hvor den er tilstede.


Anti-korruption og bestikkelse

Leverandøren skal overholde alle gældende love, vedtægter, regler vedrørende bestikkelse og korruption. Korruption, bestikkelse, afpresning og underslæb i nogen form er ikke tilladt.