Allmänna villkor

BOLAGSINFORMATION

Oscar Jacobson AB (”Oscar Jacobson” eller ”vi”)

E-post: info@oscarjacobson.com

Telefon: 033 23 33 00

Org. nr: 556066-8088 

Vevgatan 1, 503 13 Borås, Sverige


ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor (“Allmänna Villkor”) gäller för samtliga beställningar som görs av kunden (”Kunden” eller ”du”) när Kunden handlar via Oscar Jacobsons nätbutik på www.oscarjacobson.com.

Du får endast handla via Oscar Jacobsons nätbutik om du är över 18 år och inte står under förmyndarskap. 

Oscar Jacobson förbehåller sig rätten att med framtida verkan ändra dessa Allmänna Villkor utan att meddela dig om ändringen på förhand. De vid var tid gällande Allmänna Villkoren kommer att finnas tillgängliga på oscarjacobson.com och de Allmänna Villkor som är tillgängliga på oscarjacobson.com vid den tidpunkt då du gör din beställning gäller för beställningen ifråga. Om de Allmänna Villkoren ändras efter att du har lagt din beställning gäller alltså de villkor som var publicerade vid tillfället för din beställning genom hela köp- och returprocessen. 


ANSVAR

Dessa Allmänna Villkor varken utesluter eller begränsar Oscar Jacobsons ansvar enligt lag.


FÄRGER

Färgerna på våra varor kan skilja sig något från de färger du ser på din skärm, beroende på vilken webbläsare du använder och inställningar på din dator.


ÖVERLÅTELSE

Oscar Jacobson förbehåller sig rätten att till tredje part överlåta eller pantsätta betalningsfordringar inklusive avbetalningar som har uppstått i samband med köp av varor i nätbutiken.


BESTÄMMELSERNAS GILTIGHET

Skulle någon bestämmelse i dessa Allmänna Villkor befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att de Allmänna Villkoren i dess helhet är ogiltiga, för såvitt inte Oscar Jacobsons eller Kundens åtaganden utan den ogiltiga delen av de Allmänna Villkoren framstår som oskäligt betungande.


IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Samtliga immateriella rättigheter som finns på oscarjacobson.com, som varumärken och upphovsrättigheter, tillhör Oscar Jacobson. Det innebär att all användning av oscarjacobson.com eller dess innehåll som utgör ett nyttjande annat än sådant nyttjande som faller inom en Kunds åtgärder avseende beställningar, administration samt nyttjande av tjänster relaterade till Kundens köp av varor via nätbutiken kräver föregående skriftligt tillstånd av Oscar Jacobson. Till undvikande av oklarhet så innebär detta att all kopiering och lagring av innehållet från oscarjacobson.com, i dess helhet eller delar därav, för andra syften än en Kunds personliga, icke-kommersiella bruk, kräver ett föregående skriftligt tillstånd från Oscar Jacobson. Denna begränsning innefattar, men är inte begränsad till varumärken, firmor/bolagsnamn, produktnamn, bilder, grafiska designinslag, och information om varorna.


ALTERNATIV TVISTELÖSNING

Om du har ett klagomål om ett köp behöver du inte gå till domstol, utan kan vända dig till ett alternativt tvistlösningsorgan för att göra upp i godo. Du har alltid rätt att få ditt ärende prövat av Allmänna Reklamationsnämnden. Läs mer om detta på www.arn.se. Du kan även använda onlineplattformen för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens hemsida: http://ec.europa.eu/odr. Tvistlösningsorganen kan föreslå en lösning, ålägga dig och den andra parten ett bindande beslut eller bara få er att träffas och diskutera fram en lösning. Alternativ tvistlösning är i allmänhet billigare, mindre formellt och snabbare än att gå till domstol.


TILLÄMPLIG LAG

Dessa Allmänna villkor ska regleras och tolkas enligt svensk rätt. Tvister med anledning av de Allmänna Villkoren ska avgöras av svensk allmän domstol.